นโยบายความเป็นส่วนตัว

    เราถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่าความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นเรื่องสำคัญ ในการใช้งานเว็บไซต์หรือการสั่งซื้อสินค้า เราจะจัดเก็บ บันทึก ยึดถือ เก็บรักษา เปิดเผย โอน หรือใช้ข้อมูลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น การที่คุณใช้งาน หรือ เข้าไปดูข้อมูลบนเว็บไซต์ หรือ สั่งซื้อสินค้า จะถือว่าคุณยอมรับข้อผูกพันที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


    เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข นโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลา เราจึงแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชม หรือ ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ taladphapim.com


   นโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดขึ้นนี้ สำหรับใช้บนเว็บไซต์ taladphapim.com เท่านั้น หากคุณทำการเชื่อมต่อหรือลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นใด กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์เหล่านั้น เพื่อความปลอดภัยก่อนการใช้งาน

 

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

    เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวที่เราได้รับจากคุณ หรือ ส่งต่อให้บุคคลภายนอก บริษัทภายนอก ผู้ให้บริการภายนอก เพื่อประโยชน์ของกิจการทั้งหมด หรือ ส่วนหนึ่ง ดังต่อไปนี้

    เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนการใช้บริการ และ การใช้แพลตฟอร์ม

    เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณที่ส่งผ่านทางแพลตฟอร์ม การชำระเงินของคุณผ่านทางแพลตฟอร์ม

    เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าที่คุณซื้อผ่านทางแพลตฟอร์ม โดยอาจส่งต่อให้บุคคล หรือ บริษัท หรือ ผู้ให้บริการของเรา ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า

    เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า

    เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลและตรวจสอบกับบุคคลภายนอกเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล


      อีกทั้งเราจะใช้ข้อมูลที่คุณได้ส่งมอบให้เพื่อจัดการบัญชีผู้ใช้งานของคุณที่คุณมีกับเรา (ถ้ามี) เพื่อตรวจสอบและจัดการธุรกรรมทางการเงินอันเกี่ยวกับการชำระเงินที่คุณจัดทำขึ้นทางอินเทอร์เน็ตหรือออนไลน์ เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากแพลตฟอร์ม เพื่อพัฒนาแผนผัง การจัดหน้าและเนื้อหาของหน้าต่างๆ ของแพลตฟอร์มและปรับแต่งสำหรับผู้ใช้ เพื่อระบุตัวตนผู้ใช้งาน เพื่อการวิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อจัดส่งข้อมูลที่เราคาดว่ามีประโยชน์สำหรับคุณ หรือที่คุณได้ร้องขอจากเราให้แก่คุณ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา เว้นแต่คุณจะได้ปฏิเสธการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

        เมื่อคุณสมัครเพื่อเปิดบัญชีการใช้บริการ หรือ ส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของคุณผ่านทางแพลตฟอร์ม เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อส่งข่าวสารทางการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเรา หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา เป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถยกเลิกการรับข้อมูลได้ตลอดเวลา ด้วยระบบการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของเรา

เราอาจส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บุคคลภายนอก หรือ บริษัทในเครือของเรา สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อดำเนินธุรกรรมต่างๆ ของคุณให้สำเร็จ จัดการบัญชีการใช้บริการของคุณ จัดการความสัมพันธ์อื่นๆ กับคุณ การตลาด การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การร้องขออื่นๆ ที่เราเห็นว่าจำเป็นในการแบ่งปันข้อมูลให้แก่บุคคลหรือบริษัทนั้น เราจะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อรับรองว่าบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือของเราจะรักษาและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณจากการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ ความเสี่ยงอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน และจะต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับกิจการที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนี้เท่านั้น


ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณ

    เรารับรองว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย เราป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณโดย

    จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว

    จัดให้มีวิธีการเทคโนโลยี เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

    จัดการทำลายข้อมูลส่วนตัวของคุณ เพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและกิจการอีกต่อไป

 

ข้อจํากัดในการนําข้อมูลส่วนตัวไปใช้

    เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเท่าที่จำเป็น เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงการสำรวจความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับกิจกรรมของเราเท่านั้น

 

การใช้คุกกี้ (Cookies)

    คุกกี้ คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกส่งไปจัดเก็บในบราวเซอร์ของคุณ เมื่อคุณเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์อีกครั้ง อุปกรณ์จะจำได้ทันทีว่าคุณเคยเข้ามาเยี่ยมชมแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกในการท่องเว็บไซต์และแสดงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อมูลดังกล่าวยังทำให้เราสามารถนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการของคุณมากที่สุด รวมถึงการนำเสนอโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยประเมินจากความสนใจและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคุณ ซึ่งคุกกี้จะหยุดจัดเก็บข้อมูลเมื่อคุณล็อกเอาท์หรือออกจากระบบสมาชิก
นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้เพื่อจัดเก็บสถิติของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ taladphapim.com เพื่อให้คุณใช้งานเว็บไซต์ของเราได้อย่างราบรื่น

 

การเพิกถอนความยินยอม

        คุณอาจส่งคำคัดค้านการใช้ หรือ การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณสำหรับกิจการต่างๆ หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบนให้เราได้ตลอดเวลา โดยติดต่อเราผ่านทาง E-mail : taladphapim@jongstit.com โปรดทราบว่าหากคุณได้ส่งคำคัดค้านการใช้ หรือ การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณสำหรับกิจการต่างๆ หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบน ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์คัดค้าน เราอาจไม่อยู่ในสถานะที่จะบริการ หรือ จัดส่งสินค้าให้แก่คุณ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่อคุณได้ เราขอสงวนสิทธิ์ทางกฎหมายและการเยียวยาไว้โดยชัดแจ้ง ในกรณีซึ่งเราไม่สามารถบริการ หรือจัดส่งสินค้าให้แก่คุณ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขอันเกิดจากคำคัดค้านดังกล่าว