ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับสู่ taladphapim.com เว็บไซต์ตลาดผ้าออนไลน์ชั้นนำ ที่ผลิตโดยคนไทย บริหารงานโดย บริษัท จงสถิตย์ จำกัด เพื่อความมั่นใจของคุณในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์อย่างปลอดภัย เราจึงกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา การที่คุณใช้งาน หรือ เข้าไปดูข้อมูลบนเว็บไซต์ หรือ สั่งซื้อสินค้า จะถือว่าคุณยอมรับข้อผูกพันที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขได้ตลอดเวลา เราจึงแนะนำให้คุณอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชม หรือ ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ taladphapim.com

 

1. ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์

ถึงแม้ว่าเราจะได้พยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรามีความถูกต้องมากที่สุดแต่ taladphapim.com หรือ บริษัทพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวจะมีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงพอ ทันกาลเวลา หรือ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ

ทั้งนี้ เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับความผิดพลาด หรือ การละเว้นใดๆ ในข้อมูลและส่วนประกอบนั้น ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่มีบุคคลที่สาม รวมถึงข้อมูลและการรับประกันที่มีการนำเสนอขึ้นมา เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ หรือ ยุติการให้บริการได้ทุกเมื่อ ทั้งที่เป็นการถาวรหรือชั่วคราว โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทุกข้อมูลและส่วนประกอบบนเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคทั่วไปเท่านั้น ไม่มีข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้คำแนะนำ การวินิจฉัย การให้คำปรึกษา รวมถึงมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยน พึงระลึกไว้ว่าคุณและผู้ติดตามของคุณได้ใช้ข้อมูลที่ประกอบขึ้นบนเว็บไซต์ของเราด้วยความเสี่ยงของตัวคุณเอง หากคุณพบข้อผิดพลาด หรือ การละเลยเว้นว่างในส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ กรุณาแจ้งให้เราทราบทันที

 

2. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

บรรดาเนื้อหาที่อยู่ หรือ เผยแพร่บนเว็บไซต์ Taladphapim.com เช่น ข้อความ กราฟิก โลโก้ ปุ่มไอคอน รูปภาพ วิดีโอ การออกแบบหน้าเว็บไซต์ และอื่นๆ ที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ ถือเป็นทรัพย์สินของตลาดผ้าจงสถิตย์ และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ บรรดาสิทธิดังกล่าวถูกสงวนไว้โดยตลาดผ้าจงสถิตย์และผู้ให้อนุญาตของเรา คุณสามารถเก็บ สั่งพิมพ์ แสดงเนื้อหาที่จัดหาให้นี้ เพียงเพื่อการใช้ส่วนตัวของคุณ รวมถึงการคัดลอกเป็นอิเล็กทรอนิกส์ในการพิมพ์ส่วนที่น่าสนใจสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการวางคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์ taladphapim.com และการค้นหาบน Search Engine เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใด หรือ บริษัทใด ทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานโดยถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือ ใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นในธุรกิจหรือกิจการพาณิชย์ โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

 

3. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ taladphapim.com อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการของบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น เราไม่สามารถให้การรับรอง หรือ ยืนยันความถูกต้องในข้อมูลของเว็บไซต์อื่นๆ คุณอาจต้องพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คุณใช้งานเว็บไซต์อื่นๆ ด้วยตัวคุณเอง

เราขอแนะนำให้คุณอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น ก่อนการใช้งานบนเว็บไซต์ดังกล่าว และเราไม่อนุญาตให้คุณทำลิงค์จากเว็บไซต์ของคุณเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เหล่านั้น โดยมิได้มีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา กรุณาติดต่อเรา หากคุณต้องการทำลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคุณ

 

4. การใช้บริการและการเข้าถึงแพลตฟอร์ม

คุณตกลงที่จะไม่กระทำการที่ต้องห้าม ดังนี้

ปลอมเป็นบุคคล หรือ หน่วยงานใดๆ หรือ ระบุถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือ แสดงตนโดยหลอกลวงด้วยประการอื่นใดในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคล หรือ หน่วยงานใดๆ

ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

พยายามจะเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ ทำการรบกวน หรือ ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ เครือข่ายอื่นที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มหรือบริการขัดข้อง

โพสต์ ส่งเสริม หรือ ส่งเอกสารข้อมูลต้องห้ามใดๆ ผ่านทางแพลตฟอร์มหรือบริการ

รบกวนการใช้งานและการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มหรือบริการของบุคคลอื่น

ใช้หรืออัพโหลดในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งซอฟต์แวร์หรือเอกสารข้อมูลใดๆ ที่มี หรือ ที่มีเหตุให้สงสัยว่ามีไวรัส ส่วนประกอบที่ทำให้เสียหาย รหัสที่เป็นอันตราย หรือ ส่วนประกอบที่ทำอันตราย ซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลของแพลตฟอร์มเสียหาย หรือ ผิดพลาดได้ หรือ ทำให้เสียหาย หรือ รบกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของลูกค้ารายอื่น หรือ ของแพลตฟอร์มหรือบริการได้

ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการนอกเหนือจากที่สอดคล้องกับนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อใดๆ มาตรฐานอินเทอร์เน็ตใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

 

5. การนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม

เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่คุณได้ทำการนำเสนอต่อสาธารณชน รวมถึงเว็บบอร์ด หน้าข้อมูลต่างๆ ของเว็บไซต์ ห้องแชท โซเชียลมีเดีย หรือ พื้นที่สาธารณะใดๆ ก็ตามที่ปรากฏอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เราไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใดๆ ที่คุณ หรือ ผู้ใช้งานอื่นแสดงความคิดเห็นขึ้นมา เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบเนื้อหา หรือ ความคิดเห็นของคุณได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า หากเนื้อหา หรือ ความคิดเห็นของคุณมีเจตนา หรือ มีข้อสงสัยว่าเป็น

ข้อความ หรือ เนื้อหาอันเป็นการทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าว ให้ร้าย แก่สมาชิกอื่น หรือ บุคคลที่สาม

การนำเสนอ เผยแพร่ ข้อความ หรือ เนื้อหาที่เป็นการนำเสนอที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร หรือ ขัดต่อกฎหมายใดๆ

การเผยแพร่ หรือ อัพโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีไวรัสไฟล์ ที่ส่งผลให้เกิดการทำงานที่ไม่ปกติ หรือ ซอฟท์แวร์ หรือ โปรแกรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของเว็บไซต์ Taladphapim.com และ/ หรือ ระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบเครือข่ายของบุคคลที่สาม

ข้อความ หรือ เนื้อหาที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ เครื่องหมายการค้า ที่เป็นการผิดกฎหมายของประเทศไทยหรือนานาประเทศ รวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของ taladphapim.com หรือ บุคคลที่สาม

นำเสนอข้อความ หรือ เนื้อหาที่เป็นการโฆษณา หรือ เนื้อหาที่เป็นการประชาสัมพันธ์ อันมีเจตนาเพื่อจะกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้า

 

6. การให้ข้อมูลเท็จ หรือ สร้างความเสียหาย

ห้ามใช้เว็บไซต์ของ taladphapim.com เพื่อเป็นการส่ง หรือ ประกาศถึงเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ข่มขู่รังควาน เจตนาทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท หยาบคาย คุกคาม มุ่งร้าย ลามก อนาจาร ส่อไปในทางเรื่องเพศ ก้าวร้าว ทำให้บุคคลอื่นไม่พอใจ ดูหมิ่นศาสนา รวมถึงรูปภาพลามก หรือ ผิดกฎหมายใดๆ ที่บังคับใช้ด้วยเหตุนี้ หากคุณทำการส่ง หรือ ประกาศถึงเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้น และทางเรา หรือ บุคคลที่สามใดๆ ก็ตาม ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากเนื้อหาหรือข้อมูลของคุณ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหาย รวมถึงหนี้สิน ค่าเสียหาย และรายจ่ายอันเกิดขึ้นจากการที่เรา หรือ บุคคลที่สาม ต้องสูญเสียไป

 

7. ข้อมูลสินค้า

ถึงแม้ว่าเราจะได้พยายามอย่างดีที่สุดที่จะทำให้รายละเอียด คำอธิบาย และราคาสินค้าที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ Taladphapim.com มีความถูกต้อง แต่อาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ถ้าพบว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นในข้อมูล หรือ ราคาสินค้า เราจะแจ้งคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด และยังคงให้คุณตัดสินใจว่าจะยืนยันคำสั่งซื้อของคุณเช่นเดิม ณ ที่ราคาที่ถูกต้อง หรือ ยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นไป หากเราไม่สามารถติดต่อคุณได้ เราจะถือว่าคำสั่งซื้อนั้นถูกยกเลิก หากคุณยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนที่เราจะตัดสินใจส่งสินค้าไปให้คุณ และคุณได้ชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นแล้ว คุณจะได้รับเงินคืนทั้งหมด

เราไม่มีข้อผูกพันใดๆ ที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของคุณ หากราคาที่แสดงบนเว็บไซต์ไม่ถูกต้อง แม้ว่าหลังจากที่เรายอมรับคำสั่งซื้อของคุณแล้วก็ตาม

ราคาสินค้าทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์ taladphapim.com ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ไว้แล้ว

ราคาสินค้าที่ประกาศขายทั้งหมดอยู่ภายใต้บังคับการเสียภาษี เว้นแต่จะระบุไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงราคาสินค้าในเวลาใดๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องให้เหตุผล หรือ คำบอกกล่าวล่วงหน้าใดๆ

 

8. กรรมสิทธิ์ในสินค้า

กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะไม่ผ่านไปยังคุณจนกว่าเราจะได้รับเงินสด หรือ เงินโอนในการชำระเงินเต็มจำนวน เมื่อถึงกำหนดชำระเงินซึ่งราคาของสินค้าและสินค้าอื่นๆ ทั้งหลายที่ตกลงกันว่าจะขาย โดยไม่คำนึงถึงการส่งมอบและการส่งผ่านความเสี่ยงภัยในสินค้า หรือ ข้อกำหนดอื่นใดของเงื่อนไขนี้

คุณไม่มีสิทธิในการนำสินค้าใดๆ ที่ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของเราไปจำนำ หรือ ค้ำประกันด้วยประการใดๆ ในหนี้ใดๆ หากคุณได้กระทำการดังกล่าว เงินทั้งหลายที่คุณจะต้องจ่ายให้เรา จะถือว่าถึงกำหนดและต้องชำระทันที

 

9. นโยบายความเป็นส่วนตัว

กรุณาอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More information